mandag, mai 15, 2006

Kråke eller panda ?


Det vert sagt at 99,5% av alle artene som har eksistert på jorda er utrydda. Mennesket har av naturlege årsaker alibi for mesteparten av dette, det er trass alt ikkje lenge sidan den første homo sapiens dukka opp. Likevel, ikkje sidan dinosaurane og halvparten av artene på jorda døydde ut for 65 millionar år sidan har avgangen vore større enn no. Ein reknar med at kanskje så mykje som 100 arter forsvinn for godt kvar dag og at halvparten av alle arter på jorda er utrydda om 50-100 år. Mykje av dette skuldast utan tvil menneskeleg aktivitet.

Så kan ein stille seg spørsmålet. Kven er det som forsvinn og kven er det som overlever ? Grovt sett kan ein seie at generalistane, dei mangfaldige og tilpasningsdyktige overlever, medan spesialistane døyr ut. Kråka er ein typisk generalist med suksess. Pandaen derimot er ein spesialist som lever på ein knivsegg, totalt avhengig som han er av tilgang på friske bambusskot og ingenting anna. Eit tiltalande ytre tel ingenting i denne samanhengen.

På same måte vert eit samfunn, der utelukkande økonomiske kriterier vert nytta når ein skal vurdere kva som er framtidsretta og ikkje, meir og meir likt pandaen. Vi vert meir og meir sårbare. T.d. kunne ein i Brennpunkt på TV2 i går høyre at vi aldri, trass i all vår materielle velstand, har vore meir utsette for verknadene av ein pandemi enn vi er i dag.

Kan hende er det greitt å være panda i dag, men i lengda har eg mest tru på kråka.

Ingen kommentarer: